Hamujące działanie 3-glukozydu kwasu medikagonowego na wzrost Scopulariopsis brevicaulis in vitro

Radosław Śpiewak, Wiesława Szostak, Marian Jurzysta*, Zbigniew Biały*

Instytut Medycyny Wsi, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
*Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Źródło: Śpiewak R, Szostak W, Jurzysta M, Biały Z. Hamujące działanie 3-glukozydu kwasu medikagonowego na wzrost Scopulariopis brevicaulis in vitro. Mikologia Lekarska 2000; 7 (Supl 1): 112-113.

Celem pracy była ocena wpływu wysoko oczyszczonej saponiny lucerny - 3-glukozydu kwasu medikagonowego (3-g-km) na wzrost patogennego grzyba pleśniowego Scopulariopsis brevicaulis.

Materiał i metody: szczepy Scopulariopsis brevicaulis wyhodowane z materiału pobranego od chorych posiewano na podłoże Saborauda zawierające 0,1 oraz 1,0 mg 3-g-km w 1 g (odpowiednio 0,01% i 0,1% wagowych). Jako kontrola służyły posiewy na czystym podłożu Saborauda. Inokulowane hodowle inkubowano w 27°C. Czas inkubacji zależał od tempa wzrostu danego szczepu - hodowle zamrażano w dniu, w którym brzeg najszybciej rosnącej kolonii zbliżał się do krawędzi bloczka agarowego. Analizie statystycznej poddano średnice kolonii. Ogółem wykonano 32 posiewy.

Wyniki przedstawia tabela:

Stężenie 3-g-km 0 mg/1,0 g (kontrola) 0,1 mg/1,0 g 1,0 mg/1,0 g
Średnica kolonii 9 - 19 mm 4 - 14 mm 5 - 12 mm
Średnia +/- SD 15, 2 +/- 2,2 mm 9,9 +/- 2,3 mm 8,1 +/- 1,6 mm

Średnica kolonii hodowanych na podłożu Saborauda z dodatkiem 0,1 oraz 1,0 mg 3-g-km / 1,0 g była znamiennie mniejsza od kolonii hodowanych na podłożu bez dodatku 3-g-km (w obu przypadkach p<0,001). Również wielkości kolonii na podłożu z dodatkiem 0,1 mg 3-g-km /1 g w porównaniu z 1,0 mg /1 g różniły się istotnie statystycznie (p<0,001).

Wnioski:

  1. Saponina lucerny siewnej 3-glukozyd kwasu medikagonowego wykazuje in vitro działanie hamujące wzrost patogennego grzyba pleśniowego Scopulariopsis brevicaulis.
  2. Działanie to jest proporcjonalne do stężenia 3-glukozydu kwasu medikagonowego w podłożu.
  3. Lucerna może być potencjalnym źródłem nowych substancji przeciwgrzybiczych.

For personal use only. © Radoslaw Spiewak.

Contact Dr. Spiewak Back to the list of abstracts Website's front page